Monday, 31 May 2021

QÜESTIONARIS DE RECUPERACIÓ i SUFICIÈNCIA - LLENGUA ANGLESA

juny 2021

3r d'ESO

EXAMEN: dilluns 21 de juny

Workbook
Unitat 1 pàg. 91 - 93
Unitat 2 pàg. 95 - 97
Unitat 3 pàg. 99 - 101
Unitat 4 pàg. 103 - 105
Unitat 5 pàg. 107 - 109
Unitat 7 pàg. 115 - 117
Unitat 8 pàg. 119 - 121


4t d'ESO

EXAMEN: dilluns 21 de juny

Student's Book (Choose 2 of the 4 writing activities)
Unit 1 pàg. 135         activity 4
Unit pàg. 139         activity 4
Unit 5 pàg. 143         activity 4
Unit 8 pàg. 148         activity 4

Workbook
Unit 1 pàg. 101 - 103
Unit 2 pàg. 105 - 107
Unit 4 pàg. 113 - 115
Unit 5 pàg. 117 - 119
Unit 7 pàg. 125 - 127
Unit 8 pàg. 129 - 131


Monday, 7 September 2020

ANGLES (3r i 4t d'ESO)
CRITERIS D'AVALUACIÓ curs 2020 - 2021

Continguts (50% de l'avaluació):
Dos o tres exàmens de dues o tres unitats (1, 2 i 3, per exemple) que faran mitjana amb els  amb els procediments i l'actitud.

Procediments (30% de l'avaluació):
- - Qüestionaris de les unitats examinades.
- - Redaccions, dictats i exercicis de classe.

Actitud (20% de l'avaluació):
-Col·laboració
-Comportament
-Deures (que sempre es faran a classe amb comptades excepcions)

En cas de tenir una qualificació de "No Assolit" en algun dels tres apartats avaluats, la nota global màxima serà d'"Assoliment Satisfactori".

Monday, 27 June 2016

3er d’ESO – Dossier de suficiència setembre 2016

Data d’entrega: dia de l’examen
Starter unit    Workbook page 81
Unit 1             WB p. 85
Unit 2             WB p. 89
Unit 3             WB p. 93

Unit 4             WB p. 97
Unit 5             WB p. 101
Unit 6             WB p. 105

Unit 7             WB p. 109
Unit 8             WB p. 113
Unit 9             WB p. 117

La presentació de tot el dossier i l’examen són obligatòris per a tothom qui ha de recuperar al setembre.

4rt d’ESO – Dossiers de recuperació setembre 2016

Data d’entrega: dia de l’examen
Starter unit    Workbook page 81
Unit 1             WB p. 83
Unit 2             WB p. 85
Unit 3             WB p. 87

Unit 4             WB p. 89
Unit 5             WB p. 91
Unit 6             WB p. 93

Unit 7             WB p. 95
Unit 8             WB p. 97
Unit 9             WB p. 99

La presentació de tot el dossier i l’examen són obligatòris per a tothom qui ha de recuperar al setembre.

Tuesday, 7 June 2016

English 3rd and 4th of ESO

L'examen de suficiència de tercer i de recuperació de quart seran el dimecres 14 de juny.

Tothom qui hagi de fer aquest examen haurà de presentar el dossier d'activitats dels tres trimestres.

Thursday, 18 June 2015

DOSSIER D’ESTIU – suficiència SETEMBRE 2015

ENGLISH 3rd ESO – La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
Dossier: Workbook pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99


DOSSIER D’ESTIU – recuperació SETEMBRE 2015

ENGLISH 4th ESO – La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
Dossier: Workbook pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Friday, 5 June 2015

4th of ESO
Examen de
RECUPERACIÓ el proper dilluns 15 de juny.

Les activitats del dossier de RECUPERACIÓ (obligatori) que heu de presentar el proper dilluns 12 de juny són les següents:
WORKBOOK: pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 and 99

Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també hauran d'entregar aquest dossier.


Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també faran l'examen de continguts de tot el curs.


3rd of ESO

Examen de SUFICIÈNCIA el proper dilluns 15 de juny.

Les activitats del dossier de SUFICIÈNCIA(obligatori) que heu de presentar el proper dilluns 15 de juny són les següents:
WORKBOOK: pages 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 and 99

Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també hauran d'entregar aquest dossier.

Aquelles persones que tinguin un o dos trimestres pendents de recuperació també faran l'examen de continguts de tot el curs.

Thursday, 2 October 2014

LLENGUA ANGLESA 4t d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre
Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat Starter i 1, 2 i 3 (les unitats Starter i 1 s’avaluaran amb un sol examen) que faran mitjana entre si.
- Present simple &  continuous - Past perfect (simple & continuous) – past simple & continuous
- Ús de ever, never, just, still, already, yet, for, since
- Used to
- Modal verbs could, can, will be able to, may, might, must, should, have to
- Vocabulary: generations, extreme adjectives, relationships, phrasal verbs (health, style)
- Comprensió de textos orals i escrits

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats Starter, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures